Aktualności
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds kadr

Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr w
Przedszkolu nr 48 „Morska Przygoda”w Gdyni

Dyrektor Przedszkola Nr 48 „Morska Przygoda' w Gdyni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalista d/s -kadr
w Przedszkolu nr 48 „Morska Przygoda w Gdyni ul. Adm. Unruga 86, 81-181 Gdynia

Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:
Określenie stanowiska urzędniczego:
Stanowisko: specjalista ds. kadr w Przedszkolu Nr 48 w Gdyni
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 0,37 etatu
I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4. Wykształcenie wyższe,
5. Znajomość sprzętu komputerowego oraz programów MS EXCEL i MS WORD,
6. Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw kadrowych w oświacie,
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. Bardzo dobra znajomość zagadnień kadrowych w tym ustawy - Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ww. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. Znajomość i obsługa programów: Kadry oraz SIO,
4. Znajomość przepisów krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych,
5. Znajomość przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
6. Kompetencja, rzetelność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
7. Dyspozycyjność - praca w wg ustalonych godzin w umowie o pracę.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Kompleksowe prowadzenie akt osobowych, określanie stażu pracy pracownika na podstawie świadectw pracy, analiza przedstawianej dokumentacji osób aplikujących do pracy analiza posiadanych kwalifikacji, zwłaszcza nauczycieli. 2) Przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umowy o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów, innych spraw wynikających ze stosunku pracy. 3) Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli 4)Współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty lub emerytury. 5)Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa. 6) Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej 7) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich 8)Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników 9) Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej IV. Wymagane dokumenty: 1.CV, list motywacyjny, 2.Przedłożone do wglądu świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje, 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy, 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6.Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.
V. Informacje dodatkowe:
1. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz CV, w którym należy umieścić informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - na adres Przedszkole nr 48 ul. Adm. Unruga 86 81-181 Gdynia tel. 58 625 46 38 lub pocztą elektroniczną na adres przedszkole@p48.edu.gdynia.pl z dopiskiem „rekrutacja - kadry",
2. W przypadku udostępnienia danych, w których zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO należy umieścić oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”,
3. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
4. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji,
5. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
6. Każde oświadczenie musi zwiera klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr w Przedszkolu Nr 48 „Morska Przygoda”w Gdyni" należy składać w terminie do 14 sierpnia 2019rr. osobiście w Przedszkolu Nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni lub listownie na nasz adres:
Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda” ul. Adm. Unruga 86 81-181 Gdynia.
2. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Informacje o przebiegu naboru:
1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.
2. Informacje o wyniku naboru będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.


Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Przedszkole nr 48 w Gdyni ul. Adm. Unruga 86, 81-181 Gdynia w celu udziału w niniejszym naborze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Przedszkole nr 48 w Gdyni ul. Adm. Unruga 86, 81-181 Gdynia.
2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu jest Pani Luiza Bukowska. Można się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych poprzez adres edu.iod@gdynia.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o:
- przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach
- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji.
8. Dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, będą przekazywane innym podmiotom: ZUS, US, Urząd Miasta Gdyni.Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni w celu udziału w niniejszym naborze zgodnie z RODO.


Powrót