Aktualności
Oferta pracy

Dyrektor Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”
ogłasza konkurs na stanowisko
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ W PEŁNYM WYMIARZE (40 godz./tyg.)
od dnia 11 sierpnia 2019 roku.

1. Adres jednostki:
Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”
ul. Adm. Unruga 86
81-181 Gdynia
2.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem głównej księgowej:
- posiadanie obywatelstwa polskiego; - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównej księgowej;
- praktyczna znajomość zagadnień księgowości budżetowej (minimum roczna praktyka w obszarze księgowości budżetowej);
- dobra znajomość przepisów prawa dotyczących prowadzenia księgowości budżetowej,
- biegła znajomość programów finansowo-księgowych Wolters Kluwer,
- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.
3. Zakres zadań głównej księgowej;
-opracowywanie budżetu przedszkola oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w jego realizacji,
-prowadzenie księgowości materiałowej przedszkola,
-prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie bieżącej kalkulacji wynikowej kosztów wykonanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

-sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad przestrzeganiem przez pracowników administracji zasad wynikających z przepisów dotyczących finansów publicznych,

-sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów z realizacji budżetu przedszkola.

CV wraz z podaniem o przyjęcie do pracy należy składać
u dyrektora Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda” w terminie do dnia 17 czerwca 2019r.


Powrót