Aktualności
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”
ogłasza konkurs na stanowisko
SPECJALISTY DS. KADR W WYMIARZE 15 godz. tygodniowo

1. Adres jednostki:
Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”
ul. Adm. Unruga 86
81-181 Gdynia
2.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem specjalisty ds. kadr:
- posiadanie obywatelstwa polskiego; - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadr;
- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo - płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno - kadrowym lub płacowym);
- dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych i samorządowych oraz Karty Nauczyciela;
- biegła znajomość programu płacowo - kadrowego „Kadry”, programu SIO, programu sprawozdawczego GUS;
- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.
3. Zakres zadań specjalisty ds kadr:
-prowadzenie akt personalnych pracowników przedszkola;
-przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników przedszkola zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, świadectw pracy, dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy;
-wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia;
-sporządzanie listy obecności pracowników A-O na każdy miesiąc, dopilnowanie wpisywania się pracowników w każdym dniu - dbanie o dyscyplinę i punktualność przychodzenia i wychodzenia z pracy;
-sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników przedszkola na renty i emerytury;
-prowadzenie dokumentacji obowiązkowych badań lekarskich;
-prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów;
-sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO;
-sporządzanie wymaganych przez Wydział Edukacji analiz oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości;
-prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem stażu nauczycieli i osiąganiem kolejnych stopni awansu zawodowego.


CV wraz z podaniem o przyjęcie do pracy należy składać
u dyrektora Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”


Powrót