Aktualności
Uwaga: zmiana w sposobie rejestracji czasu pobytu dzieci

Szanowni Pa??stwo,
w celu usprawnienia sposobu rejestrowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu od 1 listopada 2018 r.
Przedszkole nr 48 ??Morska Przygoda? w Gdyni wprowadza system automatycznego rejestrowania pobytu dziecka w plac??wce.
Czytnik jest zainstalowany przy drzwiach wej??ciowych do przedszkola.
Ka??dy z rodzic??w/prawnych opiekun??w otrzyma imienn? kart? dziecka wraz z dost?pem do programu ??iPrzedszkole?.
Poprzez odbicie karty system rejestrowa?? b?dzie czas wej??cia i wyj??cia dziecka z przedszkola.
System wprowadza tak??e dodatkow? form? komunikacji z przedszkolem on-line w zakresie m.in. sprawdzania aktualnych og??osze??, jad??ospisu, op??at.

Karty wraz z has??ami dost?pu b?d? wydawane rodzicom od poniedzia??ku 29 pa??dziernika przez nauczycielki grup.
Prosimy o potwierdzenie jej odebrania i aktywizacj? w systemie.

Poniewa?? do 1 listopada system jest w fazie testowania zwracamy uwag?, ??e do tego dnia, dane dotycz?ce op??aty za przedszkole nie odpowiadaj? rzeczywistym naliczeniom.

W przypadku pyta?? lub potrzeby dodatkowych informacji prosz? zg??asza? si? w godzinach pracy przedszkola lub pod numerem telefonu 58-625-46-38 wew. 4.


Powrót