Aktualności
\"Morska Przygoda\" ma ju?? 30 lat!

Przedszkole nr 48 powsta??o w 1988 roku. Pocz?tkowo w budynku znajdowa??a si? filia Szko??y Podstawowej nr 39.
We wrze??niu 1988 roku funkcjonowa??o tutaj 6 grup przedszkolnych.

Obecnie w 8 oddzia??ach bawi si?, wypoczywa i uczy blisko 200 dzieci.

W jubileuszowym roku zorganizowali??my w czerwcu Festyn Rodzinny dla ca??ej spo??eczno??ci przedszkola.

Rodzice i nasi sympatycy wpisywali swoje ??yczenia do ksi?gi pami?tkowej wy??o??onej w holu przedszkola.

Rada rodzic??w ufundowa??a dzieciom pami?tkowe czapeczki z logo Przedszkola 48.

Nagrali??my te?? film promocyjny, kt??ry opublikowany jest na g????wnej stronie www.

To by??o w minionym roku szkolnym.

A obecnie, zamkni?cie jubileuszowych obchod??w, nast?pi podczas mszy ??wi?tej w intencji by??ych i obecnych pracownik??w przedszkola, naszych wychowank??w i ich rodzin.

Msza odprawiona zostanie w ko??ciele pw. Andrzeja Boboli w Gdyni Ob??u??u 21 pa??dziernika o godz. 11.00


Powrót