Aktualności
Og??oszenie konkursu

Serdecznie zapraszamy rodziny naszych przedszkolak??w do udzia??u
w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
??TO WSZYSTKO POLSKA?.

Konkurs odbywa si? w ramach corocznego przedsi?wzi?cia naszego przedszkola "Gdyni na urodziny"

Trwa on od 15 pa??dziernika do 23 grudnia 2018r.
Zainteresowanych rodzic??w prosimy o zapoznanie si? z regulaminem konkursu.


REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
??TO WSZYSTKO POLSKA?

I. Cele konkursu :
1. Wyra??anie za pomoc? dzia??a?? artystycznych w??asnych obserwacji na temat Gdyni i jej okolic.
2. Wzmacnianie w??r??d dzieci i ich rodzin poczucia dumy z bycia mieszka??cem Gdyni.
3. Rozbudzanie zainteresowa?? fotografi?.
4. Zach?canie dzieci i rodzic??w do wsp??lnego podejmowania i realizowania r????nych zada??.

II. Organizator konkursu:
1. Przedszkole nr 48 ??Morska Przygoda? w Gdyni.
III. Adresaci konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci ucz?szczaj?cych do Przedszkola nr 48 i ich rodzin ?? mieszka??c??w Gdyni.

IV. Zasady konkursu:
1.Tematyka pracy musi by? zwi?zana z miejscowo??ci?, w kt??rej mieszkamy.
Nale??y przedstawi? dzieci na tle charakterystycznych miejsc naszego miasta lub jego okolic.

2. Prace musz? by? autorskie, nie mog? narusza? dobrego imienia os??b trzecich.
3. Organizator konkursu nie odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich przez uczestnik??w konkursu.

4. Wymogi techniczne:
- zdj?cia w formacie A4, wywo??ane na papierze fotograficznym.

5. Do konkursu mo??na zg??osi? tylko jedno zdj?cie.
6. Praca konkursowa powinna zawiera? metryczk? napisan? komputerowo (na odwrocie zdj?cia, w prawym dolnym rogu) z nast?puj?cymi danymi:
- tytu?? pracy,
- imi? i nazwisko autora pracy,
- imiona i nazwiska dzieci uj?tych na zdj?ciu.
Dodatkowo wymagane jest do???czenie zgody na publikacj? wizerunku os??b utrwalonych na zdj?ciu
na stronie internetowej przedszkola oraz w materia??ach konkursowych, a tak??e na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity) oraz o??wiadczenie dotycz?ce autorstwa pracy.

7. Prace nale??y sk??ada? u nauczycielek w grupie w terminie do 23 grudnia 2018 r.
Wyniki zostan? og??oszone 08 lutego 2019 r. w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej plac??wki.

8. Z??o??enie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptacj? niniejszego regulaminu.
9. Prace nie spe??niaj?ce powy??szych warunk??w nie b?d? brane pod uwag?.
10. Laureaci konkursu zostan? wy??onieni na podstawie:
- zgodno??ci tre??ci fotografii z tematem konkursu,
- oryginalno??ci pomys??u w kontek??cie przedstawienia tematu,
- walor??w artystycznych pracy.
11. Organizatorzy konkursu nie ponosz? odpowiedzialno??ci za wszelkie roszczenia os??b trzecich wynikaj?ce
z tytu??u wykorzystania materia????w zg??oszonych przez uczestnik??w konkursu jako w??asnych, a nie b?d?cych ich w??asno??ci?.
12. Administratorem danych osobowych udost?pnianych przez uczestnik??w Konkursu b?dzie Organizator.
V. Komisja Konkursowa
Prace ocenia Komisja Konkursowa, kt??rej sk??ad ustala Organizator Konkursu.


Powrót