Aktualności
Ramowy rozk??ad dnia

Godzina
6.00-8.00

Rodzaj dzia??a??
Schodzenie si? dzieci

Czynno??ci i sposoby realizacji
Zabawy dowolne w k?cikach zainteresowa??, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ogl?danie ksi???eczek, zabawy konstrukcyjne, ?wiczenia poranne.

Godzina
8.00-8.30

Rodzaj dzia??a??
??niadanie

Czynno??ci i sposoby realizacji
Czynno??ci higieniczne, nauka kulturalnego spo??ywania posi??k??w, wdra??anie do samodzielno??ci, kszta??towanie w??a??ciwych nawyk??w ??ywieniowych. Sprawdzanie obecno??ci.

Godzina
8.30-9.00

Rodzaj dzia??a??
Zabawy dowolne

Czynno??ci i sposoby realizacji
Zabawy dowolne w k?cikach zainteresowa??, wsp????udzia?? dzieci w przygotowywaniu pomocy do zaj?? kierowanych

Godzina
9.00- 11.30

Rodzaj dzia??a??
Zaj?cia kierowane i niekierowane

Czynno??ci i sposoby realizacji
Zaj?cia inicjowane przez nauczyciela rozwijaj?ce sprawno??? fizyczn?, emocjonaln?, spo??eczn?, poznawcz? ( ?wiczenia gimnastyczne, gry i zabawy matematyczne, przyrodnicze, zabawy w teatr, zabawy j?zykowe, ?wiczenia logopedyczne, plastyczne, przyrodnicze, przygotowanie do nauki czytania i pisania, zaj?cia j?zyka angielskiego, zabawy badawcze, wycieczki, spacery, wizyty go??ci, uroczysto??ci, zaj?cia muzyczno-ruchowe, zabawy dowolne i zorganizowane na powietrzu), terapia logopedyczna

Godzina
11.30-12.00

Rodzaj dzia??a??
Obiad

Czynno??ci i sposoby realizacji
Czynno??ci higieniczne, nauka kulturalnego spo??ywania posi??k??w, wdra??anie do samodzielno??ci, kszta??towanie w??a??ciwych nawyk??w ??ywieniowych

Godzina
12.00-13.40

Rodzaj dzia??a??
Odpoczynek poobiedni

Czynno??ci i sposoby realizacji
Odpoczynek tzw. le??akowanie w gr 1 ??Raczki? gr 2 "Koniki Morskie"( s??uchanie bajek, muzyki relaksacyjnej) Grupa 2,3,4,5,6,7 ciche zabawy w k?cikach zainteresowa??, s??uchanie bajek czytanych, z p??yty CD, zaj?cia wspomagaj?ce w ma??ych grupach, gry i zabawy stolikowe, pobyt na powietrzu, gry i zabawy sportowe, stolikowe, teatralne, terapia logopedyczna i pedagogiczna, zaj?cia w ramach k????ek zainteresowa??, religia.

Godzina
13.40-14.00

Rodzaj dzia??a??
Podwieczorek

Czynno??ci i sposoby realizacji
Czynno??ci higieniczne, nauka kulturalnego spo??ywania posi??ku, wdra??anie do samodzielno??ci, kszta??towanie w??a??ciwych nawyk??w ??ywieniowych.

Godzina
14.00-17.00

Rodzaj dzia??a??
Zaj?cia zorganizowane z inicjatywy nauczyciela i dzieci, rozchodzenie si? dzieci

Czynno??ci i sposoby realizacji
Gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy sportowe w sali lub ogrodzie, zabawy ortofoniczne, artykulacyjne, s??uchowe, s??uchanie bajek i opowiada??, zabawy muzyczne, matematyczne, taneczne, teatralne organizowane i inicjowane przez nauczyciela i dzieci. Praca indywidualna z dzie?mi wymagaj?cymi wsparcia. Kszta??towanie nawyku stosowania zwrot??w grzeczno??ciowych podczas rozchodzenia si? dzieci. Czynno??ci porz?dkowe w sali zabaw.


Powrót