Aktualności
Plan wsp????pracy z rodzicami

Forma - Spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyj?tych
i ich rodzic??w.
Cel - U??atwienie dzieciom adaptacji do przedszkola, obni??enie l?ku separacyjnego, zapoznanie rodzic??w z organizacj? pracy
w najm??odszych grupach.
Termin - -sierpie?? 2018

Fprma - Zebrania organizacyjne.
Cel - Przekazanie wiadomo??ci na temat dokument??w, odp??atno??ci, wy??ywienia oraz organizacji pracy w przedszkolu.
Termin - wrzesie?? 2018

Forma - Zebrania informacyjne.
Cel - Zapoznanie z wynikami diagnozy przedszkolnej
i obserwacji pedagogicznej, ustalenie wsp??lnych kierunk??w oddzia??ywa?? wychowawczych.
Termin - listopad 2018 i luty 2019

Forma - Zaj?cia otwarte.
Cel - Umo??liwienie rodzicom poznania umiej?tno??ci dziecka
i obserwacji jego zachowania w grupie r??wie??niczej.
Termin - zgodnie z harmonogramem

Forma - Konsultacje indywidualne.
Cel - Wspieranie rodzic??w w procesie wychowywania i edukacji dziecka.
Termin - przez ca??y rok ?? w zale??no??ci od potrzeb

Forma - Konsultacje z psychologiem dzieci?cym.
Cel - Wspieranie rodzic??w w procesie wychowywania dziecka przez specjalist? z poradni.
Termin - zgodnie z harmonogramem

Forma - K?cik dla rodzic??w:
- tablice og??osze??
- strona www
- platforma wordpress
- strona facebook.
Cel - Dostarczanie wiedzy pedagogicznej. Zapoznanie z bie???cymi wydarzeniami i przedsi?wzi?ciami przedszkola.
Termin - przez ca??y rok

Forma - Jesienny Festyn Rodzinny.
Cel - Wsp????organizacja festynu: przygotowanie pocz?stunku, loterii, toru przeszk??d.
Termin - wrzesie?? 2018

Forma - ??wi?to Edukacji Narodowej.
Cel - Organizacja uroczysto??ci z udzia??em emerytowanych pracownik??w plac??wki.
Termin - pa??dziernik 2018

Forma -??Przystanek ??w. Miko??aja? ?? wyjazd wszystkich grup do Drzewiny.
Cel - Wsp????organizacja niespodzianki z okazji ??w. Miko??aja dla przedszkolak??w.
Termin - grudzie?? 2018

Form a- Uroczysto??ci przedszkolne.
Cel - Integracja rodzic??w, tworzenie warunk??w do poznania umiej?tno??ci dziecka, budowanie dobrej atmosfery i wi?zi z przedszkolem.
Termin - zgodniez kalendarium roku szkolnego 2018/19.

Forma -Bal karnawa??owy.
Cel - Wsp????organizacja balu : prowadzenie, oprawa muzyczna, dekoracje.
Termin - stycze?? 2019

Forma - Kiermasz wielkanocny.
Cel - Wsp????organizacja kiermaszu: wykonanie ozd??b, nadzorowanie sprzeda??y.
Termin - kwiecie?? 2019

Forma - Przedstawienie wielkanocne dla dzieci.
Cel - Przygotowanie przedstawienia wielkanocnego dla dzieci z udzia??em rodzic??w i personelu przedszkola.
Termin - kwiecie?? 2019

Forma - Zaj?cia przedszkolne w ramach projektu ??Rodzic ekspertem.?
Cel - Aktywizowanie rodzic??w do podejmowania dzia??a?? na rzecz grupy przedszkolnej, prezentowanie w??asnego zawodu.
Termin - ca??y rok

Forma - Kampania Spo??eczna ??Ca??a Polska czyta dzieciom?.
Cel - W???czanie rodzic??w w proces edukacyjny dzieci.
Termin - ca??y rok

Forma - Akcje charytatywne.
Cel - Podejmowanie dzia??a?? na rzecz spo??eczno??ci lokalnej. Wsp??lna organizacja akcji charytatywnych:
- pomoc dla Hospicjum,
- pomoc dla Ciapkowa,
- G??ra grosza.
Termin - zgodniez harmonogramem

Forma - Projekty ekologiczne.
Cel - Wsp????udzia?? w projektach ekologicznych, kszta??towanie postaw proekologicznych.
- Odprowadzam sam,
- zbi??rka baterii i nakr?tek.
Termin - zgodnie z harmonogramem

Forma - Konkursy rodzinne.
Cel - W???czanie rodzic??w w proces edukacyjny dzieci, tworzenie przestrzeni do wsp??lnych dzia??a?? rodzinnych.
Termin - zgodnie zharmonogramem

Forma - Zako??czenie roku przedszkolnego 2018/19.
Cel - Po??egnanie dzieci ko??cz?cych edukacj? przedszkoln?.
Termin - czerwiec 2019


Powrót