Aktualności
Wa??ny komunikat dla Rodzic??w dotycz?cy ubezpieczenia NNW Przedszkolne

Szanowni Rodzice,

Rada Rodzic??w Przedszkola nr 48 ??Morska Przygoda? na zebraniu w dniu 10 wrze??nia 2018r. podj???a decyzj? o wyborze Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Spo??r??d ofert ubezpieczenia NNW Przedszkolnego, jakie otrzymali??my od r????nych Towarzystw, za najbardziej korzystne uznali??my indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. dost?pne na stronie www.bezpieczny.pl (zak??adka Dziecko). Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezale??no??ci w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwa??, preferencji
i potrzeb.
Z tego wzgl?du polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spo??r??d
5 wariant??w ubezpieczenia mo??e wybra? zakres i sk??adk?, kt??re najbardziej odpowiadaj? jego oczekiwaniom. Dodatkowo, jako plac??wka otrzymali??my specjalny link umo??liwiaj?cy Pa??stwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zni??k?, przez co jest ono ta??sze ni?? ubezpieczenie grupowe.
https://bezpieczny.pl/96772

Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest mo??liwo??? - w ramach jednej polisy - ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, b?d?cych w r????nym wieku i na r????nym etapie nauczania, ucz?szczaj?cych do innych plac??wek, z mo??liwo??ci? wybrania dla ka??dego z nich innego wariantu ubezpieczenia.
Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zach?camy do skorzystania
z powy??szego linku lub w??asnor?cznego wpisania przy zakupie dedykowanego Kodu Opiekuna??????96772????????????????????.., obie te opcje gwarantuj? uzyskanie 10% rabatu od sk??adki na wszystkie ubezpieczone dzieci.
W sprawie wszelkich pyta?? czy w?tpliwo??ci odno??nie ubezpiecze?? na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z : Roman Dargacz - Tel.602 138 800


Powrót