Aktualności
Nowe zasady naliczania odp??atno??ci za przedszkole

Szanowni Pa??stwo,
od 1 wrze??nia br. zaczynaj? obowi?zywa? nowe zasady naliczania odp??atno??ci za korzystanie z edukacji przedszkolnej.

Za ka??de wcze??niejsze odebranie lub p????niejsze przyprowadzenie dziecka dokonywany b?dzie tzw. "odpis"

W zwi?zku z tym, Rodzice zobowi?zani s? do wpisywania do "Rejestru pobytu dziecka w przedszkolu" godziny, w kt??rych p????niej przyprowadz? dziecko (ni?? wpisali w deklaracji) lub wcze??niej odbior? (ni?? wspisali w deklaracji).
Rejestry znajduj? si? przed ka??d? sal? zabaw.

Na koniec miesi?ca na podstawie "Rejestru pobytu dziecka w przedszkolu" (NOWO???) b?d? dokonywane odpisy za niewykorzystane godziny poza podstaw? programow? (nie dotyczy 6-latk??w rocznik 2012)

Godzina odliczenia to nie mniej ni?? 60 minut.

WYPE?NIANIE REJESTRU NIE JEST OBOWI?ZKOWE!

Rodzicom, kt??rzy nie b?d? wpisywa? godzin przyprowadzania i odbierania dziecka, odp??atno??? za korzystanie z edukacji przedszkolnej naliczana b?dzie zgodnie ze z??o??ona deklaracj?.

Nie wpisujemy do Rejestru wstecznych dat-nie b?d? one uwzgl?dniane w odliczeniach.


O wpisach do rejestru musi pami?ta? rodzic/osoba upowa??niona, nie le??y to w gestii nauczyciela. Nie wpisujemy p???? godziny: one z dnia na dzie?? nie sumuj? si?!

Przypominamy, ??e "Rejestr pobytu dziecka w przedszkolu" jest dokumentem stanowi?cym podstaw? naliczania odp??atno??ci. Niedopuszczalnym jest, aby pozwala? dzieciom pisa?, rysowa? po Rejestrze!

Prosimy - jak zwykle - o terminowe i zgodne z naliczaniem - wnoszenie op??at tj. do 15 dnia ka??dego miesi?ca.


Powrót