Aktualności
RODO-nowe prawo reguluj?ce ochron? danych osobowych

Szanowni Pa??stwo,

od 25 maja 2018 roku nast?puj? zmiany w przepisach dotycz?cych ochrony danych osobowych w skr??cie RODO.

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie optymalnej ochrony prywatno??ci we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Prosimy o zapoznanie si? z Klauzul? Informacyjn? Przedszkola 48, kt??ra opisuje, w jaki spos??b chronimy i przetwarzamy dane osobowe Pa??stwa, Pa??stwa dzieci i os??b upowa??nionych przez Pa??stwa do odbioru dzieci wraz z wykazem praw jakie Pa??stwu przys??uguj?.


Prosimy te?? o potwierdzenie otrzymanej informacji poprzez z??o??enie podpisu na li??cie znajduj?cej si?
u nauczycielek grupy.

Wszelkich wyja??nie?? nt funkcjonowania regulacji RODO udziela dyrektor przedszkola jako Administartor Danych Osobowych lub wicedyrektor pe??ni?cy od 25 maja br. zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Przedszkola nr 48 "Morska Przygoda":
inspektorrodo48@przedszkole48.pl


Link do strony z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. RODO


https://giodo.gov.pl/pl/569/9276


Powrót