Misja

MISJA PRZEDSZKOLA nr 48 "Morska Przygoda"

Ja i morza świat wokół mnie

Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka uwzględniając jego poznawczą ciekawość i indywidualne możliwości. Poprzez zróżnicowaną ofertę zajęć edukacyjnych otwieramy przed dziećmi nowe horyzonty możliwości, wiadomości i umiejętności.

Zapewniamy wszystkim dzieciom optymalne warunki rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji dziecka takim jakie ono jest. W organizacji procesu edukacyjnego wykorzystujemy zasoby środowiska lokalnego związane z nadmorskim położeniem Gdyni.

WIZJA PRZEDSZKOLA nr 48 "Morska Przygoda"

Jesteśmy przedszkolem które:
 • Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości ze świata przyrody,kultury, sztuki, mowy i umiejętności niezbędnych do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Tworzy warunki do twórczego rozwoju każdego dziecka.
 • Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak: piękno, prawda, dobro, miłość.
 • Tworzy warunki do poznania przez dzieci wartościowych dzieł literatury dziecięcej.
 • Zapewnia dzieciom poznanie swoich praw i przestrzega te prawa.
 • Kształtuje poczucie przynależności do kraju i regionu opierając się na edukacji morskiej.
 • Wykorzystuje naturalną, dziecięcą potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • Udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • Kształtuje pozytywny stosunek dzieci do nauki.
 • Zapewnia rodzicom partnerskie relacje w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i wsparcie w działaniach wychowawczych,a także w czynny sposób włącza w życie przedszkola.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 48 "Morska Przygoda"

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku i jego rodzicom. Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, w celu jak najlepszego przygotowania dziecka do kolejnego etapu kształcenia. W organizacji procesu edukacyjnego wykorzystujemy zasoby środowiska lokalnego związane z nadmorskim położeniem Gdyni.

Dążymy do nieustannego doskonalenia jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli oraz wzbogacanie bazy materialnej placówki.

Podejmujemy i wdrażamy działania pedagogiczne, które sprawiają, że dzieci w naszym przedszkolu:
 • czują się bezpiecznie oraz uczą się zasad bezpiecznej nauki, pracy i wypoczynku poznają zasady życia społecznego, szacunku wobec innych, tolerancji i empatii
 • doskonalą swoje umiejętności samoobsługowe, także poprzez samodzielne dbanie o najbliższe otoczenie
 • kształtują właściwe nawyki w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i ekologii
 • aktywnie poznają najbliższe środowisko, zaspokajają swoja naturalną potrzebę eksploracji i przeżywania
 • zdobywają wiedzę o swoim regionie i rodzinnym mieście poznając jego historię, kulturę i charakterystyczne miejsca
 • podejmują zabawy, które pozwalają zaspokajać im potrzebę ruchu, przeżywania i wyrażania emocji
 • wyrażają swoją wiedzę o świecie, a także swoje uczucia w pracach plastycznych, poprzez muzykę, małe formy teatralne i taniec
 • rozwijają swoje zainteresowanie czytaniem, pisaniem, liczeniem
Nasze przedszkole propaguje integrację domu rodzinnego, przedszkola i społeczności lokalnej dla osiągnięcia pozytywnych wyników pracy wychowawczej z dziećmi.

Zapewniamy rodzicom:
 • rzetelną informację o aktualnym rozwoju dziecka
 • wsparcie - poprzez system konsultacji, porad, zebrań - w procesie wychowawczym
 • współdecydowanie w sprawach przedszkola zwłaszcza tych, które dotyczą planowania i organizacji procesu edukacyjnego
 • aktywny udział rodziców w życiu przedszkola i jego promocji w środowisku lokalnym
Kadra przedszkola tworzy zespół otwarty na potrzeby dziecka i jest zaangażowany w tworzenie optymalnych warunków rozwoju każdego wychowanka. Nasze przedszkole wyróżnia się sprawnie działającym zespołem ludzi o ogromnym potencjale, w sposób odpowiedzialny obowiązek świadomego i celowego wychowania i nauczania dzieci.

Propagujemy pogląd, opierający się na przekonaniu, że wiek przedszkolny jest okresem życia w dużym stopniu determinującym dalszy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny każdego człowieka.

W realizacji przyjętych kierunków pracy wykorzystujemy:
 • aktywizujące metody pracy; metodę ruchu rozwijającego W. Scherborne, metodę projektu, pedagogikę zabawy, metodę gimnastyki twórczej Labana, kinezjologię edukacyjną i in.
 • projekty i przedsięwzięcia edukacyjne poszerzające zagadnienia podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców
 • edukację morską, w której opieramy się na wykorzystywaniu zasobów społecznych, kulturalnych, geograficznych, a nawet naukowych związanych z nadmorskim charakterem Gdyni
 • bogatą bazę materialną placówki, pomoce dydaktyczne i audiowizualne, kąciki zainteresowań, sprzęt sportowy i rekreacyjny
 • gabinet logopedyczny do terapii mowy
 • trzy stanowiska do zajęć komputerowych dla dzieci starszych
 • programy autorskie takie jak. "Program adaptacji dziecka do przedszkola", "Program morski", "Program rozwijania uwagi i spostrzegania"

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA nr 48 "Morska Przygoda"

 1. Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 2. Wykazuje zainteresowanie szkołą i uczeniem się
 3. Wykazuje się umiejętnością twórczego i aktywnego działania
 4. Posiada umiejętności społeczne umożliwiające mu podporządkowanie się wymogom szkolnym i zgodne funkcjonowanie w zespole klasowym
 5. Zna i stosuje zasady kultury osobistej
 6. Zna swoje prawa i obowiązki, potrafi wyrażać swoje potrzeby
 7. Posiada wiedzę i podstawowe nawyki w zakresie zachowań prozdrowotnych