Grupa: Muszelki

Nauczyciel: Joanna Kurek
Nauczyciel: Katarzyna Jamrot


Bardzo miło jest nam powitać dzieci i rodziców z grupy „Muszelki” w nowym roku szkolnym! Tak niedawno rozpoczynaliśmy edukację przedszkolną, a teraz jesteśmy już starszakami. Pełni wrażeń i słonecznych uśmiechów po wakacyjnych podróżach, z radością spotykamy się w naszym przedszkolu. Jest nam niezmiernie miło powitać troje dzieci, które dołączą do nas– Huberta, Pawła i Radka. Przed nami rok pełen przygód i zabaw. Będziemy badaczami, odkrywcami, artystami, a wszystko po to, by dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności oraz doskonalić te już posiadane. Mamy nadzieję, że ten rok spędzimy na twórczej i ciekawej aktywności.

Życzymy wszystkim wielu radosnych dni, dobrego humoru, zadowolenia i owocnej współpracy.


O CZYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ W LISTOPADZIE !

W listopadzie będziemy realizować następujące tematy:

TEMAT KOMPLEKSOWY: „DOMY I DOMKI”
Dziecko:
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 rozpoznaje litery „ d” – małą i dużą- drukowaną i pisaną;
 rozpoznaje i nazywa poznane litery;
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną –trójkąt;
 obrysowuje figury geometryczne, prawidłowo trzyma kredkę;
 wycina kontury i układa obrazek z figur geometrycznych;
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 zgodnie współdziała podczas zabawy, używa zwrotów grzecznościowych;
 stosowanie zwrotów grzecznościowych w zabawie.

TEMAT KOMPLEKSOWY: „MALI PATRIOCI W PRZEDSZKOLU”
Dziecko:
 wymienia nazwę swojego kraju, rozpoznaje symbole narodowe( godło, flaga, hymn);
 rozwiązuje zagadki o tematyce patriotycznej;
 ma poczucie bycia członkiem wspólnoty narodowej:
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 przelicza elementy w czasie zabawy;
 posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 organizuje kącik patriotyczny, wzbogaca o eksponaty wykonane samodzielnie;
 wykonuje piosenki i pieśni charakterystyczne dla uroczystości narodowych( hymn narodowy);
 wie, jak należy zachować się podczas uroczystości przedszkolnej;
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 zgodnie współdziała podczas zabawy, używa zwrotów grzecznościowych;

TEMAT KOMPLEKSOWY: „CZY WIESZ SKĄD BIERZE SIĘ PRĄD?”
Dziecko:
 zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych (np. suszarka);
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 podejmuje działalność konstrukcyjną;
 liczy do 10 i więcej, rozumie, że trzeba zapłacić zgodnie z umowną ceną;
 rozpoznaje litery „ t” – małą i dużą- drukowaną i pisaną;
 tworzy z poznanych liter wyrazy i odczytuje je;
 rozpoznaje i nazywa cyfry: 1,2,3,4,5;
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 wykonuje ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne;
 rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka;
 rysuje po śladzie , prawidłowo trzyma kredkę;
 dostrzega regularność, umie powtórzyć i dokończyć rytm;
 posługuje się zabawkami na baterie, określa ich źródło zasilania;
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 zgodnie współdziała podczas zabawy, używa zwrotów grzecznościowych

TEMAT KOMPLEKSOWY: „A NAM CIĄGLE PADA, PADA…….”

Dziecko:
 dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w historyjce obrazkowej;
 obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie późna jesienią;
 wyjaśnia rolę wody w życiu człowieka i zwierząt;
 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne;
 rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną –prostokąt;
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 rozpoznaje litery „ i” – małą i dużą- drukowaną i pisaną;
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 wyrażanie siebie i swoje odczucia poprzez ruch rytmiczny;
 dostrzega regularność, umie powtórzyć i dokończyć rytm;
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych metodą twórczą AiM. Kniessów;
 respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób;
 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi np. szacunek do dzieci i dorosłych;

TEMAT KOMPLEKSOWY: „ZDROWIE NAJWIĘKSZYM SKARBEM”
Dziecko:
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 rozróżnia podstawowe figury geometryczne (Kolo, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 klasyfikuje przedmioty według ;wielkości, kształtu, koloru;
 rozpoznaje litery „ k” – małą i dużą- drukowaną i pisaną;
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 rysuje po śladzie , prawidłowo trzyma kredkę;
 rozumie konieczność dbania o zdrowie poprzez spożywanie zdrowej żywności;
 wymienia i określa składające się na zdrowy tryb życia;
 wie jak należy dbać o higienę ;
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych metodą twórczą C Orffa;;

Zamierzenia – Grudzień
TEMAT KOMPLEKSOWY: „Co robimy w wolnym czasie”

CELE EDUKACYJNE:
 nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 aktywne uczestniczenie w życiu grupy,
 stopniowe nabywanie szerszego zasobu słownictwa
 przygotowanie do nabywania umiejętności pisania,
 wzrokowe spostrzeganie elementów z otoczenia(jako czynnik warunkujący nabycie umiejętności czytania)
 śpiewanie poznanych piosenek
 rozwijanie talentów artystycznych
 aktywne uczestniczenie w zabawach
Cele szczegółowe:
Dziecko:
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 rozpoznaje litery „ l” – małą i dużą- drukowaną i pisaną;
 rozpoznaje i nazywa poznane litery;
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 segreguje figury według wielkości;
 rozwija sprawności fizyczną;

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Co robimy w wolnym czasie”

CELE EDUKACYJNE:
 nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 aktywne uczestniczenie w życiu grupy,
 stopniowe nabywanie szerszego zasobu słownictwa
 przygotowanie do nabywania umiejętności pisania,
 wzrokowe spostrzeganie elementów z otoczenia(jako czynnik warunkujący nabycie umiejętności czytania)
 śpiewanie poznanych piosenek
 rozwijanie talentów artystycznych
 aktywne uczestniczenie w zabawach

Cele szczegółowe:
Dziecko:
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 rozpoznaje litery „ l” – małą i dużą- drukowaną i pisaną;
 rozpoznaje i nazywa poznane litery;
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 segreguje figury według wielkości;
 rozwija sprawności fizyczną;

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Święta tuż - tuż”

CELE EDUKACYJNE:
 Aktywne uczestniczenie w życiu grupy
 Czynne uczestniczenie w przygotowanych przedstawieniach teatralnych
 nabywanie coraz większej samodzielności,
 swobodne komunikowanie się z innymi
 przygotowanie do nabywania umiejętności pisania,
 stopniowe nabywanie szerszego zasobu słownictwa
 rozwijanie umiejętności czytania
 rozumienie znaczenia symboli graficznych
 dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu
 aktywne uczestniczenie w zabawach
 porozumiewanie się wyrazistą mowąCele szczegółowe:
Dziecko: rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 podejmuje działalność konstrukcyjną;
 rozpoznaje litery „ r” – małą i dużą- drukowaną i pisaną;
 tworzy z poznanych liter wyrazy i odczytuje je;
 rozpoznaje i nazywa cyfry: 1,2,3,4,5;6
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 wykonuje ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne;
 dostrzega regularność, umie powtórzyć i dokończyć rytm;
 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 zgodnie współdziała podczas zabawy, używa zwrotów grzecznościowych;


TEMAT KOMPLEKSOWY: „Skok w Nowy Rok.”
CELE EDUKACYJNE:
 nabywanie świadomości własnej roli, jako dziecko, w środowisku społeczno- kulturowym
 swobodne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach,
 inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości,
 dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku
 dostrzeganie prostych związków przyczynowo skutkowych


Cele szczegółowe:
Dziecko:
 obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie;
 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne;
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 wyrażanie siebie i swoje odczucia poprzez ruch rytmiczny;
 dostrzega regularność, umie powtórzyć i dokończyć rytm;
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi np. szacunek do dzieci i dorosłych;
 zna przedmioty służące do odmierzania czasu
 wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją N.
 rozwija sprawność manualną


O CZYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ W STYCZNIU !

W styczniu będziemy realizować następujące tematy:

Temat kompleksowy: W ŚWIECIE BAŚNI

Cele operacyjne :
 uczestniczy w zabawach ruchowych
 rozwija wszechstronnie ciało
 samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami
 porządkuje po sobie miejsce zabawy
 bierze udział w zabawach badawczych
 współdziała z rówieśnikami podczas zabawy
 interesuje się literatura dziecięcą
 przestrzega zasad korzystania z książek
 słucha wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 rozpoznaje i nazywa literę s – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 tworzy z poznanych liter wyrazów i odczytuje je .
 opowiada baśń
 stosuje znaki: równości, mniejszości, większości
 wypowiada się na te¬mat baśni
 ilustruje wybraną baśń

Temat Kompleksowy: PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH

Cele operacyjne:
 opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
 wyodrębnia zdania w wypowiedziach, wyrazy w zdaniu,
 gromadzi doświadczenia w toku przyrodniczych zabaw badawczych
 dokarmia ptaki w trudnych, zimowych warunkach
 rozpoznaje i nazywa ptaki
 zwraca uwagę na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami
 rozpoznawanie wybra¬nych zwierząt po śladach na śniegu.
 wypowiada się na te¬mat zwierząt w zimie
 rysuje tuszem ślady ptaków
 rozpoznaje i nazywa literę n – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 czyta wyrazy składające się z pozna¬nych liter
 zapoznaje się z ptaka¬mi przylatującymi do Polski na zimę
 aktywnie uczestniczy w ćwiczenia wielorozwojowych
 porusza się rytmicznie przy piosence
 określa, dlaczego dane elementy należą do jednego i do drugiego zbioru
 klasyfikowanie przed¬miotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

Temat Kompleksowy: BABACIA I DZIADEK

Cele operacyjne:
 łączy ze sobą różne elementy według własnych pomysłów
 rozpoznaje i nazywa cyfrę 7
 określa liczebność danego zbioru
 klasyfikowanie przed¬miotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
 rozpoznaje i nazywa literę b – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 czyta wyrazy z pozna¬nymi literami
 potrafi skupić uwagę na dłużej,
 reaguje ruchem na zmianę wysokości dźwięków
 inscenizuje ruchem różne piosenki
 buduje wypowiedzi
 odgrywa scenki pantomimiczne
 wczuwa się w rolę
 recytuje wiersz
 układa historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń
 samo¬dzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonuje upominki,
 wypowiada się na te¬mat opowiadania
 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimna¬stycznych prowadzonych metodą Labana
 wie co to jest bezwładność ciał

Temat Kompleksowy: ZABAWY NA ŚNIEGU

Cele operacyjne:
 wykonuje ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy zapamiętuje treść rymowanki
 wypowiada się na określony temat
 wypowiada się na temat bezpiecznych zabaw na śniegu
 rozpoznaje i nazywa literę g – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 czyta zdania wyrazowo obrazkowe
 układa historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń
 wypowiada się na temat zabaw na śniegu
 kreśli znaki literopodobne
 gromadzi doświadczenia w toku przyrodniczych zabaw badawczych
 rozwiązuje i układa zagadki
 ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku– przebywanie na świeżym powietrzu;
 uczestniczy w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 wykonuje pracę plastyczna collage
 wymienia nazwy dni tygodnia
 do¬daje i odejmuje w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.


Temat Kompleksowy: TAK MIJA NAM CZAS

Cele operacyjne:
 wyodrębnia zdania w wypowiedziach, liczenie ich,
 samodzielnie wykonuje swoja pracę
 rozwija koordynacje ruchowa podczas ćwiczeń gimnastycznych
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
 klasyfikuje przedmioty według ;wielkości, kształtu, koloru;
 rozpoznaje litery w – małą i dużą- drukowaną i pisaną;
 wyodrębnia głoski w prostych wyrazach;
 rysuje po śladzie , prawidłowo trzyma kredkę;
 uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski;
 dostrzega rytm w organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia, miesiące;
 określa aktualną porę roku, miesiąc, dzień tygodnia
 wie do czego służą kalendarze
 zna wybrane mierniki czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego
 nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy
 odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 zakłada hodowlę hiacyntów