Grupa: Koniki

Nauczyciel: Joanna Chojnacka
Nauczyciel: Patrycja Szemis


WITAMY W KONIKACH MORSKICH

WRZESIE??

Po wakacjach wr??cili??my pe??ni wra??e??, wypocz?ci i gotowi do podejmowania nowych wyzwa??.
We wrze??niu realizowa? b?dziemy nast?puj?ce tematy kompleksowe:
1. Nasza grupa
2. Jestem przedszkolakiem
3. Uliczne sygna??y
4. Nadchodzi jesie??
Wsp??ln? przygod? w ??Konikach Morskich? rozpoczniemy od utrwalenia znaczk??w rozpoznawczych, ich przeznaczenia oraz tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie poprzez przypomnienie znanych nam ju?? zabaw integracyjnych oraz zabaw przy muzyce.
W dalszej kolejno??ci przypomnimy sobie grupowy Kodeks Bezpiecznego Przedszkolaka, aby??my czuli si? bezpiecznie. Wsp??lnie ustalimy, jakie zasady obowi?zuj? w spo??eczno??ci dzieci?cej.
Kolejno udamy si? na skrzy??owanie. Poznamy znaczenie pas??w, sygnalizacji ??wietlnej oraz znak??w drogowych. Zapoznamy si? z zasadami ruchu drogowego na podstawie zabaw tematycznych, literatury. Utrwalimy r??wnie?? wybrane ??rodki transportu l?dowego, wodnego i powietrznego.
W ostatnim tygodniu przygl?da? si? b?dziemy zmianom jakie zachodz? w przyrodzie wraz ze zmian? pory roku. Om??wimy zjawisko usychania li??ci oraz zmiany ich koloru. Nazwiemy owoce oraz drzewa na kt??rych si? pojawiaj? i wzbogacimy nimi nasz k?cik przyrody. Poka??emy r??wnie?? na wybranych przyk??adach jak zwierz?ta przygotowuj? si? do nadchodz?cej zimy.

PA?DZIERNIK

W pa??dzierniku b?dziemy realizowa? nast?puj?ce tematy:
1.Jesie?? w sadzie.
2.Dary z ogr??dka.
3.Jesie?? w parku.
4.Domowi ulubie??cy.
5.Zwierz?ta szykuj? si? do zimy.

Pa??dziernik to najbardziej kolorowy miesi?c jesieni. Poznamy owoce- ??r??d??o witamin, r????nymi zmys??ami, podczas wycieczki i w sali. Zgromadzimy do??wiadczenia w zakresie por??wnywania liczebno??ci zbior??w oraz rytmicznego uk??adu wg wzoru. Wykonamy ?wiczenia doskonal?ce sprawno??? j?zyka.
Nast?pnie wykorzystamy naturalne sytuacje, aby pozna? warzywa, przetwory z warzyw, ich smak, zapach. Postaramy si? zrozumie? znaczenie jedzenia warzyw, jako ??r??d??a witaminek. Wykorzystamy warzywa do zabaw inscenizacyjnych oraz do zrobienia kukie??ek. B?dziemy por??wnywa? z u??yciem okre??le??: ma??y- du??y, kr??tki- d??ugi, gruby- cienki; przelicza? i por??wnywa? zbiory.
W dalszej cz???ci miesi?ca b?dziemy obserwowa? przyrod?, dostrzega? zmiany podczas spacer??w i pobytu w ogrodzie. Odpr???ymy si? s??uchaj?c piosenek i w???czaj?c si? we wsp??lne muzykowanie i rozmowy. Poznamy r????ne gatunki drzew. Dostrze??emy i por??wnamy w??a??ciwo??ci dotykowe, barwy, kszta??ty li??ci. Doznamy rado??ci tworzenia i wsp??lnej zabawy w grupie.
Poruszymy r??wnie?? temat naszych domowych ulubie??c??w. Ch?tni z nas opowiedz? o swoich pupilach. Wsp??lnie zastanowimy si?, jakie mamy obowi?zki, gdy opiekujemy si? zwierz?ciem domowym oraz poznamy zwierz?ta, kt??re mo??na hodowa? w domu. Rozwiniemy umiej?tno??ci klasyfikowania.
Na koniec poznamy zwierz?ta zapadaj?ce w sen zimowy i ich zimowe mieszkania. B?dziemy uczy? si? budowa? d??u??sze wypowiedzi, poprawne pod wzgl?dem gramatycznym. Tworzy? zbiory wg rodzaju oraz przelicza? ich elementy. Wykonamy misia now? technik?- origami. B?dziemy malowa?, rysowa? i kolorowa?.
Podczas zabaw ruchowych i ?wicze?? rozwiniemy koordynacj? ruchow?, wzmocnimy wytrzyma??o??? fizyczn?, rozwiniemy og??ln? zr?czno??? i zwinno???.

LISTOPAD

Listopad to kolejny jesienny miesi?c. Pogoda nie rozpieszcza, jest kapry??na i coraz cz???ciej skraca nam pobyt na ??wie??ym powietrzu. Czujemy, ??e zbli??a si? zima, obserwujemy zwi?zane z tym zmiany zachodz?ce w przyrodzie.
W listopadzie realizowa? b?dziemy nast?puj?ce tematy kompleksowe:
1. Jesie?? kolorami i d??wi?kami malowana
2. Wieje i pada
3. Jesienna szaruga
4. Ju?? blisko zima- ubieramy si? ciep??o

Przyjrzymy si? jesiennej aurze, poznamy cechy charakterystyczne jesiennej pogody na podstawie obserwacji. Aby zapobiec jesiennej nudzie poznamy nowe techniki plastyczne, samodzielnie stworzymy kola??. Pos??uchamy d??wi?k??w jesieni zwi?zanych z deszczem, wiatrem- stan? si? one wspania??? inspiracj? do zabaw ortofonicznych. Jesienne dary natomiast sk??oni? nas do przeliczania, klasyfikowania, por??wnywania, tworzenia zbior??w.
W dalszej kolejno??ci wsp??lnie ustalimy w jaki spos??b mo??emy chroni? si? przed coraz wi?kszym ch??odem. Podczas wyj??? do ogrodu przedszkolnego oraz na spacery b?dziemy pami?ta?, aby odpowiednio si? przygotowa?. Doskonali? b?dziemy umiej?tno??? zapinania guzik??w oraz wi?zania but??w. Zwr??cimy r??wnie?? uwag? aby pomaga? innym podczas czynno??ci przygotowawczych. Przebywaj?c na ??wie??ym powietrzu zadbamy o r??wnowag? pomi?dzy aktywno??ci? a spoczynkiem , aby chroni? si? przed infekcjami.

STYCZE??

Nadszed?? Nowy Rok. Czas ??wi?tecznych przygotowa?? za nami. Stycze?? to miesi?c zimowy. W oczekiwaniu na ??nieg i mr??z omawia? b?dziemy nast?puj?ce tematy kompleksowe:
1. W krainie bajek
2. Karnawa??
3. Kocham babci?, kocham dziadka
4. Pami?tamy o zwierz?tach zim?
Rozpoczniemy od przypomnienia postaci bajkowych: Czerwonego Kapturka, Kota w butach oraz Jasia i Ma??gosi. Wyodr?bnimy elementy realistyczne od fantastycznych, podejmiemy pr??b? oceny zachowania bohater??w.
W drugim tygodniu przygotowywa? si? b?dziemy do balu. Om??wimy tradycje zwi?zane z karnawa??em. A ju?? 9 stycznia , pi?knie przebrani, bawi? si? b?dziemy w przedszkolu na balu karnawa??owym.
Kolejny tydzie?? stanie si? okazj? do rozmowy na temat naszych najbli??szych- bab? i dziadk??w. Stworzymy w sali galeri? zdj?? , by w jej otoczeniu przypomnie? sobie najbardziej ulubione czynno??ci i zabawy wykonywane z babci? i dziadkiem. Przygotujemy r??wnie?? uroczysto???, na kt??r? zaprosimy najukocha??szych.
Zim? nie powinny??my zapomina? o zwierz?tach, bo kiedy ??wiat pokrywa si? ??niegiem i lodem, potrzebuj? nas najbardziej. Zadbamy o ogrodowe karmniki dla ptak??w, a podczas spacer??w obserwowa? b?dziemy jakie ptaki je odwiedzaj?. Spr??bujemy r??wnie?? samodzielnie wykona? karmnik, kt??rym opiekowa? si? b?dziemy przez ca??? zim?.

MARZEC

Marzec zwiastuje nadej??cie wiosny. Zima powoli odpuszcza, a przyroda po zimowym letargu powoli budzi si? do ??ycia.
W marcu realizowa? b?dziemy nast?puj?ce tematy kompleksowe:
I. Zwierz?ta w domu i w gospodarstwie
II. Ju?? idzie wiosna
Pierwsze dwa tygodnie po??wi?cimy na omawianie ??ycia wsi. Przyjrzymy si? ??yj?cym tam zwierz?tom. Poznamy korzy??ci p??yn?ce z hodowli zwierz?t. Degustowa? b?dziemy r????nego rodzaju przetwory mleczne, postaramy si? pokonywa? niech?? do pr??bowania nowych pokarm??w.
Zwierz?ta to r??wnie?? wspaniali kompani do ??ycia. Zastanowimy si? wi?c, jak? rol? w ??yciu cz??owieka pe??ni? zwierz?ta domowe.
W dalszej kolejno??ci om??wimy marcow? pogod?. Wsp??lnie ustalimy co zwiastuje nam nadej??cie nowej pory roku. Poszukamy pierwszych wiosennych kwiat??w a na niebie wypatrywa? b?dziemy powrotu ptak??w. Obserwacji poddamy ??wiat ro??lin i zwierz?t. Przekonamy si? r??wnie?? czy w powietrzu czu? ju?? wiosn?.
Wsp??lnie za??o??ymy w sali nasz ogr??dek. Wysiejemy oraz posadzimy ro??linki, kt??rymi b?dziemy si? opiekowa?. W ten spos??b dowiemy si? czego do ??ycia i wzrostu potrzebuje ka??da ro??lina.
Przed nami, podobnie jak w przyrodzie, pracowity miesi?c!