Grupa: Foczki

Nauczyciel: Monika Czerniewicz
Nauczyciel: Monika Czerska


WRZESIE??1. WITAMY PO WAKACJACH
2. DROGA DO PEZDSZKOLA
3. JU?? NADCHODZI JESIE??
4. DARY JESIENI NA TALERZU.


Witamy wszystkie dzieci po wakacjach a w szczeg??lno??ci naszych now? kole??ank?. W tym roku jeste??my ju?? jedn? ze starszych grup w przedszkolu i nazywamy si? ??Foczki?. Czeka nas du??o nowych wyzwa?? i zada??, ale te?? ??wietnej zabawy.
Pocz?tek tego miesi?ca to czas na przypomnienie sobie koleg??w i kole??anek. Poznamy te?? nasz? now? sale i ustalimy panuj?ce w niej zasady. Ustalimy normy i regu??y obowi?zuj?ce w naszej grupie. Przypomnimy sobie tak??e zasady bezpiecznej zabawy w sali i ogrodzie.
Nast?pnie porozmawiamy o zasadach ruchu drogowego by m??c bezpiecznie dociera? do przedszkola i wiedzie? jak zachowa? si? podczas spacer??w.
Druga polowa wrze??nia to czas, kiedy dooko??a wida? ju?? now? por? roku. Porozmawiamy o jej znakach i zmieniaj?cej si? przyrodzie. Koniec miesi?ca b?dzie bardzo smakowity, poniewa?? porozmawiamy i popr??bujemy dar??w jesieni, kt??re w?druj? na nasze talerze.
Wrzesie?? to tak??e miesi?c, w kt??rym wszystkie przedszkolaki celebruj? swoje ??wi?to. 20 wrzesie?? to Og??lnopolski Dzie?? Przedszkolaka, tego dnia b?dzie u nas jeszcze bardziej weso??o i kolorowo!PA?DZIERNIK

Pa??dziernik na p????kuli p????nocnej jest miesi?cem jesiennym.Nale??y do najd??u??szych miesi?cy w roku kalendarzowym, poniewa?? wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy. My postaramy si? jak najbardziej aktywnie sp?dzi? ten najd??u??szy miesi?c w roku.

W pa??dzierniku omawia? b?dziemy nast?puj?ce tematy kompleksowe:
1. Jesie?? na dzia??ce
2. Oto ja
3. Nasze rodziny
4. Nasi domowi ulubie??cy

Jesienn? przygod? rozpoczniemy od rozm??w na temat przetwor??w z owoc??w i warzyw. B?dziemy smakowa? d??emy, soki i kiszonki. Sami postaramy si? kisi? og??rki w naszej sali. Wybierzemy si? na wycieczk? do pobliskiego sklepu owocowo-warzywnego. Postaramy si? za pomoc? zmys??u wzroku, dotyku, smaku i zapachu rozpoznawa?, rozr????nia? i nazywa? wybrane warzywa.

W kolejnym tygodniu skupimy uwag? na w??asnej osobie. Poprzez zabawy ruchowe rozwija? b?dziemy orientacj? w schemacie w??asnego cia??a i otoczenia. Zwr??cimy uwag? na to, ??e ka??dy z nas jest inny, ale bawi? lubimy si? wszyscy. Z udzia??em kostki pantomimicznej b?dziemy nazywa? i przedstawia? emocje. Przy u??yciu farb namalujemy ??Ulubion? kole??ank?/ulubionego koleg??.

W dalszej cz???ci miesi?ca porozmawiamy o naszych rodzinach. Przyniesiemy fotografi? i opowiemy jak lubimy sp?dza? czas z bliskimi. Usprawnimy narz?dy artykulacyjne i poprzez zabawy matematyczne popracujemy nad spostrzegawczo??ci?.

Poruszymy r??wnie?? temat naszych domowych ulubie??c??w. Ch?tni z nas opowiedz? o swoich pupilach i wsp??lnie zastanowimy si?, jakie mamy obowi?zki, gdy opiekujemy si? zwierz?ciem domowym. Zaprosimy do naszego Przedszkola ?? Weterynarza, aby??my bli??ej zapoznali si? z jego zawodem.

LISTOPAD


TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. POLSKA ?? NASZA OJCZYZNA
2. DLACZEGO WODA JEST MOKRA?
3. GDZIE MIESZKA PR?D?
4. DBAMY O NASZE ZDROWIE.


W tym miesi?cu obchodzimy wa??ne dla Polski i Polak??w ??wi?to ?? Dzie?? Niepodleg??o??ci. Nasze przedszkole, jak co roku bierze udzia?? w pochodzie organizowanym z tej okazji w Gdyni. Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki wraz z rodzinami do wsp??lnego, radosnego spaceru ulicami Gdyni.
Listopad to miesi?c, kt??ry kojarzy nam si? z deszczem, dlatego zastanowimy si?, czym jest woda, do czego jest nam potrzebna i co si? z ni? dzieje w przyrodzie. Wykonamy kilka ciekawych do??wiadcze?? i zabaw badawczych. Wykorzystamy te?? ??wodne? techniki w naszej dzia??alno??ci plastycznej.
Zabawy z wod? to tylko pocz?tek rozbudzania naszej ciekawo??ci.
W dalszej cz???ci miesi?ca porozmawiamy o pr?dzie. Spr??bujemy odgadn??, czym jest i gdzie mieszka. Zastanowimy si? jak dawniej radzono sobie bez pr?du i w jaki spos??b u??atwia on nam wsp????czesne ??ycie.
Pod koniec miesi?ca poruszymy wa??ny w okresie jesienno ?? zimowym temat naszego zdrowia. Dowiemy si? jak o nie dba? i co jest wa??ne, ??eby
o ka??dej porze roku by? w dobrej formie.

Ponadto w tym miesi?cu wybierzemy si? na przedstawienie pt. ??Ach, ta Pippi? oraz do biblioteki. B?dziemy te?? ??wi?towa? Dzie?? Misia ?? prosimy by tego dnia dzieci przynios??y swojego ulubionego pluszowego nied??wiadka ??

GRUDZIE??

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. CZY JESIENI? JEST SMUTNO?
2. PRZYSZ?A DO NAS ZIMA
3. JU?? NIED?UGO ??WI?TA
4. W ??WI?TECZNYM NASTROJU

Pocz?tek grudnia to jeszcze jesie??, dlatego zastanowimy si?, jakie zabawy pozwol? nam zapomnie? o jesiennej deszczowej pogodzie. B?dziemy samodzielnie wymy??la? weso??e zabawy i gry. Ten jeszcze jesienny czas umili nam wizyta wspania??ego go??cia - ??wi?tego Miko??aja.

Grudzie?? to te?? czas, w kt??rym zaczyna si? zima, dlatego w kolejnym tygodniu przypomnimy sobie jej oznaki. Jak na zimowy czas przysta??o, b?dziemy wykonywa? ciekawe do??wiadczenia z lodem i wod? oraz je??li tylko b?dzie to mo??liwe ulepimy ba??wana.

Koniec roku to te?? magiczny czas ??wi?t Bo??ego Narodzenia i w ten niezwyk??y nastr??j ??wi?t wprowadz? nas kolejne dwa tygodnie. Ubierzemy choink? przy delikatnych nutach kol?d i pastora??ek. Upieczemy aromatyczne pierniczki na spotkanie z rodzicami, przypomnimy sobie ??wi?teczne tradycje i we??miemy udzia?? w wigilijnym spotkaniu, kt??re poprzedzi wyst?p jase??kowy w wykonaniu rodzic??w i nauczycielek. Pod koniec tego niezwyk??ego czasu odpowiemy sobie na pytanie "Co nam przyniesie Nowy Rok"


STYCZE??:

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
W styczniu realizowa? b?dziemy nast?puj?ce tematy kompleksowe:
1. Skok w Nowy Rok
2. Karnawa??
3. Babcia i Dziadek
4. W krainie ksi???ek
Poznamy nazwy dni tygodnia oraz nazwy p??r roku. Stworzymy nasz grupowy zegar, na kt??rym uwzgl?dniaj?c up??ywaj?cy czas, zaznaczymy czynno??ci, kt??re na sta??e wykonujemy w przedszkolu.
Stycze?? to czas karnawa??u, czyli bali i tanecznych zabaw. Porozmawiamy o tym sk?d wzi???a si? tradycja karnawa??u i poznamy karnawa??owe zwyczaje z r????nych stron ??wiata. Czeka nas r??wnie?? bal w naszym przedszkolu ?? 9 stycznia wsp??lnie z innymi grupami zata??czymy ??cha cha cha? ;-)
Nast?pnie opowiemy sobie, w jaki spos??b najbardziej lubimy sp?dza? czas z naszymi najbli??szymi ?? babciami i dziadkami. Wsp??lnie przygotujemy uroczysto??? z okazji ??Dnia Babci i Dziadka? i z wielk? przyjemno??ci? zaprosimy ich do naszej sali.
W ostatnim tygodniu stycznia wybierzemy si? do biblioteki i dowiemy si?, jak powstaje ksi???ka. Porozmawiamy o naszych ulubionych ksi???kach i bohaterach. Spr??bujemy sami stworzy? ksi???k? wg w??asnego pomys??u.

MARZEC

TEMATY KOMPLEKSOWE CZYLI O CZYM B?DZIEMY ROZMAWIA? W MARCU:
JESTEM EUROPEJCZYKIEM
CZY MOJE R?CE TO INSTRUMENT?
MARZEC - FIGLARZEC
CO Z TYM JAJEM?

Marzec to miesi?c, w kt??rym ??egnamy zim? i witamy now? por? roku ?? WIOSN?. Cho? zim? w tym roku niezbyt si? nacieszyli??my to z rado??ci? oczekujemy nowej cieplejszej pory roku. W tym miesi?cu porozmawiamy o zmianach, jakie w przyrodzie
i otoczeniu zachodz? w tym nowym czasie.

Wiosna ka??demu z nas nieodzownie kojarzy si? ze wzrostem. Wszystko dooko??a kie??kuje, ro??nie i budzi si? do ??ycia. My r??wnie?? b?dziemy to obserwowa?, w szczeg??lno??ci w naszym k?ciku przyrody, w kt??rym ju?? niebawem posadzimy fasolki, cebule, ziemniaki itp.

Posiejemy r??wnie?? owies i rze??uch? z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t wielkanocnych. Korzystaj?c z tego, ??e symbolem tych ??wi?t jest jajo ?? przyjrzymy mu si? z bliska. Spr??bujemy odpowiedzie? na odwieczne pytanie, co by??o pierwsze? Porozmawiamy o jego budowie i w??a??ciwo??ciach od??ywczych. Wykonamy r??wnie?? par? ciekawych do??wiadcze?? zg???biaj?c tajemnice jego skorupki.

Ponadto w tym miesi?cu wyruszymy w podr???? po Europie poszerzaj?c nasz? wiedz? o r????nych krajach. Przygotujemy prezentacj? o wybranym kraju i przedstawimy j? na forum grupy. Przeniesiemy si? tak??e w ??wiat muzyki i nut. Spr??bujemy zg???bi?, czym jest muzyka i co jest potrzebne by powsta??a. Wykonamy do??wiadczenia, dzi?ki kt??rym postaramy si? ??zobaczy??, czym jest d??wi?k.


Oby zdr??wko dopisa??o,
by jajeczko smakowa??o,
by babeczka nie tuczy??a,
atmosfera mi??a by??a,
by kr??liczek u??miechni?ty
przyni??s?? rado??? w ten dzie?? ??wi?ty!!!

??ycz? ??Foczki? z wychowawczyniami ??

MAJ

1. Ka??dy z nas jest inny.
2. Porozmawiajmy o emocjach.
3. Ja, mama i tata dooko??a ??wiata.
4. Nasza rodzina.

W tym miesi?cu porozmawiamy o r????nych emocjach, kt??re w sobie nosimy. Spr??bujemy je nazwa?
i oswoi?. Poznamy sposoby jak radzi? sobie w trudnych sytuacjach, w kt??rych trudne emocje dochodz? do g??osu. Przekonamy si? o tym, ??e chocia?? wiele nas ???czy, ka??dy z nas jest inny.
W maju rozpoczniemy r??wnie?? podr???? dooko??a ??wiata, kt??ra zako??czy si? wyst?pem dla rodzic??w z okazji Dnia Mamy i Taty.